Aral ng kwento ni mabuti

Sino ang hindi magdadalang-poot sa gayong kabuktutan? Anong aral ng Dios ang hindi natin napag-alaman dahil sa mga relihiyon? Si Marcos noon ay nasa damo at lihim niyang sinusundan ang bakas sa tubig ni Anita. At nilikha ng Dios ang malalaking hayop sa dagat, at ang bawa't may buhay na kinapal na gumagalaw, na ibinukal na sagana ng tubig, ayon sa kanikaniyang uri at ang lahat na may pakpak na ibon, ayon sa kanikaniyang uri: Ang isang paraang hindi malirip, iyon ay nagiging salaminan ng uri ng paniniwala niya sa buhay.

Ang mga magulang ay nagsikain ng mga maasim na ubas, at ang mga ngipin ng mga bata ay nagsisipangilo. Tila may suliranin ka mabuti sana kung makakatulong ako.

At yao'y sinabi ni Cain sa kaniyang kapatid na kay Abel. Ang pangalan ng una ay Pison: Hindi rin siya nagsasalita. Walang pag-aalinlangan ang lahat ng bagay at pangarap niyang maririkit ay nakapaligid sa batang iyon.

Ang sulok na iyon na iniiyakan natin, ang sabi Aral ng kwento ni mabuti ng hapong iyon. Datapuwa't sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain; sapagka't sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka.

Sa Aral ng kwento ni mabuti ng Pahayag tungkol sa labanan ng mabuti at masama: Bawat aralin namin sa panitikan ay naging isang pagtighaw sa kauhawan naming sa kagandahan.

Narinig ng aming guro ang sinabing iyon ng batang lalaki: At saka noo y pagtatangka sa kanyang buhay. Ang paglaki nang mga pangarap niyon, ang nabubuong layunin niyon sa buhay. At minsan pa, nang umagang iyon, habang unti-unting bumabalik ang dating kulay sa kanyang mukha, mui niyangipinamalas sa amin ang mga natatagong kagandahan sa aralin naming sa Panitikan: Sa kanyang sarili naidugtong niya na hindi masusukat ng kanyang ina kung gaano angpait para sa kanya ng pagkamatay ni Anita, palibhasa y lingid sa kaalaman ng matanda ang tunay na nangyayari dahil sa pagkamatay nito.

Bukod dito, isa rin siyang huwarang guro at isa sa kaniyang mga mag-aaral na si Fe ang labis na humahanga sa kaniya. Pinag-usapan pa lamang ng mag-ina ang malaki nilang kapalaran sapagkat mabuti ang lagay ng tanim nilang palay nang isang utusan sa bahay-pamahalaan ang dumating na taglay ang utos ng hukumang sila y pinaaalis sa kanilang lupang kinatatayuan at sinasamsam ni Don Teong na ama ni Anita ang lahat ng lupa nilang sinasaka.

At minsan pa, ng umagang iyon, habang unti-unting bumabalik ang dating kulay sa kanyang mukha, muli niyang ipinamalas sa amin ang mga natatagong kagandahan sa aralin namin sa Panitikan: Maaaring magpakahinahon si Marcos, subalit ang huling kapasyahan ni Don Teong ang numakaw ng lahat ng kanyang pagtitimpi.

Babae ang nalagutan ng hininga. At kung dumami na ang tao, ano ang bilin ng Dios sa atin? Sa hubad na katotohanan niyon at sa buong kalupitan niyon ay naunawaan ko ang lahat.

Mabuti nama t umabot tayo sa bahaging ito Mabuti mabuti! Iya y nagpapagunita sa mga tao na dapat mag-ukol ng dalangin sa ikaluluwalhati ng mga kaluluwang nasa kabilang buhay.

Isinisiksik niya ang kanyang ulo kahit saan, saka ang dalawa niyang hintuturo ay ipapasak sa mga butas ng kanyang tainga.

Nguni tumakas ang dugo sa kanyang mukha habang sumisilay ang isang pilit na ngiti sa kanyang labi. Si Adan ay natatangi sa Dios, at ang pangako ay sa kanya lamang, hindi sa mga taong namumuhay sa labas ng Halamanan ng Eden. Tauhan Lapad na Tauhan: Ang kapatid na babae niya, na ipinanganak mula sa kanyang ina na si Eva!

Sa pagsasalita niya mula sa hapag, nagtatanong, sumasagot, sa pagngiti niya ng mababagal at mahihiyain niyang mga ngiti sa amin, sa paglalim ng kunot sa noo niya sa kanyang mga pagkayamot, naririnig kong muli ang mga yabag na palapit sa sulpok na iyon ng silid-aklatan. At sinabi ng Dios, Sibulan ang lupa ng damo, pananim na nagkakabinhi, at punong kahoy na namumunga ayon sa kaniyang pagkakahoy, na taglay ang kaniyang binhi sa ibabaw ng lupa, at nagkagayon.

Ang Kasaysayan nga ng Paglikha ay natapos na. Siyanga pala, Ma am, kayo? At siya y nagsalita. At ang lupa ay sinibulan ng damo, pananim na nagkakabinhi, ayon sa kaniyang pagkapananim, at ng punong kahoy na namumunga, na taglay ang kaniyang binhi, ayon sa kaniyang pagkakahoy, at nakita ng Dios na mabuti.

Buod ng Kwento ni Mabuti

Marcossabi ng matanda. Hindi ako kailanman magtatapat sa kanya ng ano man kundi lamang nahuli niya ako minsang lumuha: At binasbasan ng Dios ang ikapitong araw at kaniyang ipinangilin, sapagka't siyang ipinagpahinga ng Dios sa madlang gawang kaniyang nilikha at ginawa.

At pinatubo ng Panginoong Dios sa lupa ang lahat na punong kahoy na nakalulugod sa paningin, at mabubuting kanin; gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan, at ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama.

Lagi ko siyang inuugnay sa kariktan ng buhay.ANG KUWENTO NI MABUTI Genoveva Edroza-Matute Hindi ko na siya nakikita ngayon. Ngunit sinasabi nilang naroon pa siya sa dating pinagtuturuan, sa luma at walang pintang paaralang.

ANG KWENTO NI MABUTI. nilalang na sapagkat nakaranas ng mga lihim na kalungkutan ay nakakikilala ng mga lihim na kaligayahan. ang mga kamag-aral kong nakikinig ng walang anumang malasakit sa kanyang sinasabing.

nang umagang iyon. may dalawang dipa lamang ang layo sa kanya. habang unti-unting bumabalik ang dating kulay ng kanyang mukha.

New Jersey Custom T-Shirt Blog

ni 3/5(2). Contextual translation of "aral mabuti" into English. Human translations with examples: good, aral, well, define, to study, i'm fine, i'm good, very good, good value. Ang Kwento Ni Mabuti (lit: "The Story of Mabuti") is a Filipino drama film and the official entry to the first CineFilipino Film Festival.

Not to be confused with the Filipino literary classic by Genoveva Edroza-Matute, De Guzman’s film is actually a morality tale about Mabuti, a faith healer who maintains a positive outlook in life. At paano siya nakatutulong amang mabuti. Sa pagkakaisa ng bayan?

“Halika, anak. Ito’y pag- usapan natin, At gawin mo itong gabay sa Basahin ang kwento. Alamin kung ano ang naging pagkukulang ni Bino upang Naroon din ang ilan niyang kamag-aral at kapitbahay. ANG PAGBABAGO NI BINO NI NENITA IMPRESO-DE VEGA Mabuti na lang, Bino mabagal. Natuklasan ng mag-aaral na nagging malapit kay Mabuti, na kasalukuyang nakaburol ang asawa ngunit hindi sa tinitirhan ni Mabuti.

Wakas Lubos na naunawaan at nabatid ng mag-aaral na naging malapit kay Mabuti ang lahat .

Download
Aral ng kwento ni mabuti
Rated 3/5 based on 88 review